Home > Scholen > Leerlingenzorg

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingenzorg

De SAD organiseert de begeleiding van zorgleerlingen op alle basisscholen in Wassenaar, altijd in nauw overleg met de intern begeleider van de betreffende school. Een vaste remedial teacher van de SAD komt op een vooraf afgesproken dagdeel wekelijks op school.

Individueel of in groepjes

Leerlingen die extra hulp nodig hebben bij lezen, spellen of rekenen, krijgen indivueel of in groepjes begeleiding van de remedial teacher. Per leerling of groepje wordt ongeveer een half uur lesgegeven. Ook krijgen alle leerlingen huiswerkopdrachten en/of taken voor in de klas.
De remedial teacher overlegt regelmatig met de leerkrachten en de intern begeleider over de voortgang van de zorgleerlingen. Wanneer ouders dat aangeven, kunnen zij de remedial teacher spreken over de inhoud van de lessen.

Handelingsplannen

De remedial teachers van de SAD maken handelingsplannen voor de leerlingenbegeleiding buiten de klas. Tevens maken zij, waar nodig, handelingsplannen voor de begeleiding van leerlingen in de klas ( begeleiding door de leerkracht). In de handelingsplannen staan de doelen en de werkwijze beschreven.
In samenwerking met de school wordt pre-teaching gedaan, waarbij de klassenstof individueel wordt aangeboden en uitgelegd, voordat het in de klas aan de orde komt. Zo krijgt een kind de goede aansluiting met de lesstof.
Twee of drie keer per jaar worden de zorgleerlingen op school besproken tijdens een kindbespreking met het team van de school en de psycholoog en de remedial teacher van de SAD.

Formulieren

De onderstaande formulieren kunnen worden gebruikt voor de aanmelding van een leerling.

  • Voor de aanvraag van een didactisch onderzoek is de aanmelding voor remedial teaching  voldoende.
  • Voor de aanvraag van een psychodiagnostisch onderzoek of observatie graag  het formulier aanmelding observatie en PDO invullen.

 

Aanmelding  remedial teaching

 

Aanmelding  didactisch onderzoek


Aanmelding   PDO


Aanmelding kortdurende begeleiding


Aanmelding visuele screening


Aanmelding observatie