Home >

Privacystatement

 

Privacy statement  

Inleiding
Stichting Schooladviesdienst Wassenaar (hierna: SAD) ondersteunt het basisonderwijs in Wassenaar. De SAD biedt hulp aan docenten, directies en beleidsmakers op basisscholen, maar ondersteunt ook ouders en hun leerlingen, bijvoorbeeld door het aanbieden van sociale vaardigheidstrainingen. Wij verwerken noodzakelijke persoonsgegevens van de personen die wij ondersteunen. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan en de privacy van de personen die wij ondersteunen te beschermen. Daarom betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid en houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet (UAVG). In dit privacy statement leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doel, op welke rechtsgrond wij dit doen, hoe lang de gegevens worden bewaard en welke rechten u heeft.[1]

 

Om welke persoonsgegevens het gaat


A: SCHOOLPERSONEEL

 

Categorie

Toelichting

Contactgegevens

NAW-gegevens, e-mail, naam school

Gegevens over functioneren en loopbaan

Gegevens over (leerkracht)begeleiding of te volgen nascholing

Gegevens over expertise / specialisatie

Wij houden bij welke experts (schoolpersoneel) waar zitten

 

 

B:LEERLINGEN / OUDERS

Categorie

Toelichting

Contactgegevens, geboortedatum

NAW-gegevens, e-mail, naam school

Studievoortgang

Dit zijn veelal gegevens die wij van school ontvangen zoals ontwikkelperspectief en leerresultaten.

Gezondheidsgegevens

Dit is het merendeel van de gegevens die wij verwerken, zoals aanmeldformulieren met een hulpvraag, onderzoeksdata en –verslagen, behandelplannen.

Thuisgegevens

Relevante informatie over de thuissituatie wordt vaak op de aanmeldformulieren uitgevraagd.

 

 

Hoe wij aan de persoonsgegevens komen
De basisschool meldt personeel en/of  leerlingen (in overleg met hun ouders) aan bij SAD voor extra ondersteuning. Wij ontvangen de persoonsgegevens in dat geval via de school. De basisschool meldt kinderen echter pas bij ons aan en verstrekt ons pas persoonsgegevens van het kind als de ouders/verzorgers daarvoor toestemming hebben gegeven.  Wij gaan vervolgens met de persoonsgegevens van het schoolpersoneel en/of kind aan de slag om de ondersteuning te kunnen bieden die de school ons heeft gevraagd te verlenen.

Als u zelf hulp heeft gezocht in verband met de opvoeding en zorg van uw kind, dan kan uw aanmelding via het Centrum voor Jeugd en Gezin bij ons terecht komen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u uw kind wilt aanmelden voor de assertiviteitstraining “de Coole kikker” die de SAD verzorgt.

 

Waarom wij deze persoongsgegevens verwerken
Wij verwerken contactgegevens van schoolpersoneel om onze administratie te kunnen voeren en om communicatie mogelijk te maken met degenen die wij ondersteunen. De gegevens over funcionering, loopbaan en expertise van schoolpersoneel verwerken wij om ondersteuning te kunnen bieden aan het schoolpersoneel dat bij ons is aangemeld voor een begeleidingstraject.
Wij verwerken contactgegevens en geboortedatum van leerlingen/ouders om onze administratie te kunnen voeren en om communicatie mogelijk te maken. De andere categorieën gegevens (hierbij gaat het dus vooral om gezondheidsgegevens) verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om de leerlingen de begeleiding/zorg te kunnen bieden die zij nodig hebben.


Wat wij met deze persoonsgegevens doen
De persoonsgegevens worden in beveiligde systemen opgeslagen. Hier kan de hulpverlener in kwestie de gegevens raadplegen en bijvoorbeeld gebruiken voor handelingsplannen of onderzoeksverslagen.

Op welke rechtsgrond wij deze persoonsgegevens verwerken
Alle persoonsgegevens verwerken wij op de rechtsgrond uitvoeren van een overeenkomst (met de school of met het CJG).

 

Met wie wij deze persoonsgegevens uitwisselen
De SAD werkt ook met externe professionals. Dit zijn zzp’ers. Als een zzp’er de leerling behandelt, dan krijgt hij of zij toegang tot de persoonsgegevens van de leerling die de SAD heeft verzameld. De verwerking van de persoonsgegevens door de zzp’er gebeurt in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de SAD. Met de zzp’ers zijn modelovereenkomsten en een geheimhoudingsverklaringen afgesloten.

 

Hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren
Binnen de SAD worden veel gezondheidsgegevens verwerkt door hulpverleners zoals psychologen, orthopedagogen en Remedial Teachers. Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst moeten deze hulpverleners een dossier bijhouden en dit 15 jaar bewaren. Andere gegevens die de SAD verwerkt en die niet onder deze regelgeving vallen, bewaart de SAD 2 jaar na afronding van de ondersteuning aan de betreffende persoon.


Uw rechten
Onder de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten gekregen.
Zo mag u altijd een verzoek indienen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u en/of uw kind verwerken. Ook kunt u een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij verwerken aan te laten passen, te beperken, of helemaal te laten verwijderen. Ook heeft u het recht om de persoonsgegevens digitaal te ontvangen. Als u voor een bepaalde verwerking toestemming hebt gegeven, mag u deze toestemming altijd weer intrekken.  Het intrekken van de toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voordat u de toestemming introk.

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van u of uw kind, dan kunt u ons altijd om opheldering vragen (zie contactgegevens hieronder). Biedt ook dit geen soelaas, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
SAD Wassenaar
bezoekadres:
Johan de Wittstraat 45
2242 LV Wassenaar

postadres:
Postbus 26
2240 AA Wassenaar

algemeen@sadwassenaar.nl  privacy@sadwassenaar.nl [1] SAD verwerkt ook persoonsgegevens van haar eigen personeel. Die verwerkingen vallen buiten de reikwijdte van dit privacystatement.