Home > Scholen > Voorschoolse educatie

Ook een thema avond voor uw medewerkers nodig?

Neem contact op met  de SAD.

 

Voorschoolse educatie

De onderwijsadviseurs van de SAD zijn ook werkzaam op het gebied van de Vroegschoolse Educatie (VE). In het kader van de VE biedt de SAD ondersteuning aan de gemeente en de VE-locaties in de gemeente.

De pedagogisch medewerkers van deze locaties worden ondersteund bij het opstellen en verzorgen van een passend aanbod. Hiervoor bezoekt de onderwijsadviseur van de SAD deze locaties met grote regelmaat om de VE peuters te zien en de vragen van de pedagogisch medewerkers te beantwoorden.

Regelmatig worden er door de SAD intervisie bijeenkomsten georganiseerd voor de pedagogisch medewerkers die op een VE locatie werkzaam zijn. In deze bijeenkomst komen onderwerpen als ouderparticipatie, overdracht naar de basisschool en het volgen van de ontwikkeling van de peuter aan bod.

Op de VE locaties wordt er gewerkt met de methode Peuterplein. Deze is door de SAD geïntroduceerd en geïmplementeerd. Peuterplein is een breed pakket voor stimulering van de ontwikkeling van jonge kinderen. Het biedt een goede voorbereiding op groep 1 van de basisschool, doordat alle belangrijke ontwikkelingsgebieden systematisch aan bod komen. Voor taal is het doel het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid, zodat er aan het eind van de peuterperiode sprake is van een soepele overgang naar het kleuteronderwijs. Op vijf van de acht Wassenaarse Basisscholen wordt er in groep 1 en 2 gewerkt met de methode Kleuterplein; het vervolg op Peuterplein.

Verder kan er voor het opstellen van een passend aanbod o.a. gebruik worden gemaakt van VE materialen uit het Onderwijs Informatie Centrum van de SAD. In enkele gevallen, waarbij het reguliere aanbod niet passend is voor de peuter en de hulpvraag van de pedagogische medewerker meer expertise vraagt, wordt een peuter via het CJG aangemeld voor een onderzoek/observatie.