Home > SAD > Vacatures

Er zijn 4 vacatures bij de SAD:

Per 1 januari 2019 zijn wij op zoek naar een Senior GZ-Psycholoog, Orthopedagoog-Generalist of Schoolpsycholoog                                                                                              

 

Organisatie 

Stichting Schooladviesdienst Wassenaar is een kleine organisatie die als missie heeft om middels haar werkzaamheden een bijdrage te leveren aan kwalitatief goed en goed georganiseerd onderwijs in Wassenaar.  Daarnaast verrichten wij preventieve werkzaamheden op het terrein van jeugd en jongeren in Wassenaar.  

 

Werkzaamheden  

In deze functie ben   je eerstverantwoordelijk voor: 

 • Psychodiagnostisch onderzoek van leerlingen 

 • Oudergesprekken 

 • Observatie van leerlingen in groepen 

 • Leerlingbesprekingen op de scholen 

 • Participatie in Passend onderwijs samenwerkingsverband PPO regio Leiden als onderwijsspecialist  

 • Participatie in het Centrum Jeugd en Gezin 

 • Overleg met hulpverleners en instanties 

 • Consultatie met betrekking tot individuele leerlingenzorg voor ouders, coördinatoren leerlingenzorg en directies 

 • Begeleiding stagiaires 

 • Coördinatie en supervisie van activiteiten van collega psychologen en orthopedagogen  

 

Daarnaast draag je je kennis over, onder andere via: 

 • Netwerk- en nascholingsbijeenkomsten leerlingenzorg 

 • Begeleiding bij schoolontwikkeling rondom de thema’s: pedagogisch klimaat / Sociaal-emotionele ontwikkeling 

 • Informatieve bijeenkomsten voor ouders 

 

Wie zoeken wij? 

 • Je bent GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist of Schoolpsycholoog en je hebt 5-10 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. (Daarnaast opleiding PABO is een pre.) 

 • Je hebt een brede en gedegen kennis van de samenhang tussen onderdelen van het terrein van leerlingenzorg en schoolontwikkeling en kunt goed schakelen tussen en samenwerken met verschillende doelgroepen (ouders, leerlingen, leerkrachten, IB-ers en directeuren).  

 • Je kunt integraal denken en gaat in je doen en denken uit van mogelijkheden in plaats van te denken in labels en beperkingen.  

 • Je bent in het bezit van uitstekende vaardigheden op het terrein van communicatie, coachen en samenwerken.  

 • Je hebt een stabiele persoonlijkheid en bent in staat om helderheid te brengen en te relativeren. 

 • Naast je kennis en ervaring op het terrein van leerlingenzorg ben je ook in het bezit van onderwijskundige kennis en ervaring.  

 • Tot slot ben je integer, ondernemend, creatief, klant- en kwaliteitsgericht en neem je   pro-actief verantwoordelijkheid voor je werk. 

 

Wat bieden wij? 

In eerste instantie een   tijdelijke functie van een jaar met mogelijkheid tot verlenging van een jaar, waarbij bij goed functioneren gedurende twee jaar een vast contract tot de mogelijkheden behoort.  
Afhankelijk van werkervaring is de functie ingeschaald in schaal   11 of 12  van de CAR UWO €3348 - €5520. Wij zijn alle schoolvakanties gesloten. De contractomvang van deze functie is   0.80 Fte wat overeenkomt met    28,8   contracturen per week. Echter omdat wij alle schoolvakanties gesloten zijn, werk je   34   uur    in de week om 12 weken per jaar vakantie te hebben gedurende de schoolvakanties.  

 

Informatie en reageren? 

Mocht je interesse hebben voor deze vacature dan ontvangen wij graag   je    sollicitatie    uiterlijk  14 september 2018. Je kunt    je   sollicitatie mailen   naar algemeen@sadwassenaar.nl t.a.v. mw. K. Wolfert. Mocht je meer informatie willen, dan kun je contact opnemen met mw. K. Wolfert: 06-55887791.  

 

De eerste    gespreksronde is gepland op 2 oktober 2018.  De tweede gespreksronde is gepland op 11 oktober 2018. Het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats op   16 oktober 2018.  

Lid Raad van Toezicht (portefeuille financieën)

 

Financieel deskundige met brede maatschappelijke blik die verder kijkt dan alleen de cijfers

Organisatie

Stichting Schooladviesdienst Wassenaar is een kleine organisatie die als missie heeft om middels haar werkzaamheden een bijdrage te leveren aan kwalitatief goed en goed georganiseerd onderwijs in Wassenaar. Alsook verrichten wij preventieve werkzaamheden op het terrein van jeugd en jongeren in Wassenaar.

 

Raad van Toezicht

 De Schooladviesdienst Wassenaar heeft een eenhoofdig bestuur (hierna bestuurder) en een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vier leden. Vanwege het vertrek van een van de leden van de RvT zijn we op zoek naar een nieuw lid met portefeuille financiën.

 

De RvT ziet erop toe dat de bestuurder de organisatie effectief en doelmatig bestuurt. Ook vervult zij een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes. Alsook heeft zij een aantal statutaire verantwoordelijkheden zoals o.a. het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening.

 

Profieleisen

Aan de leden van de Raad worden zowel specifieke als algemene eisen gesteld. Daarnaast hecht de RvT aan een brede maatschappelijke blik, transparante communicatie, creativiteit, wijsheid, diversiteit en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering.

 

Algemene profieleisen

* vermogen om op tactisch/strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over voorgelegde aangelegenheden en om het beleid te toetsen;

* het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;

 * in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;

 * brede maatschappelijke oriëntatie;

 * affiniteit met de missie, visie en doelen van SAD;

 * een onafhankelijke denker die kan reflecteren op eigen functioneren en bereid is eigen gedrag en functioneren te evalueren; onderschrijft expliciet de Governance Code;

 * vermogen om binnen de RvT in teamverband te werken, en vanuit karakter en ervaring om kunnen gaan met verandering, onzekerheid en dynamiek;

 * een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

 * voldoende beschikbaarheid en energie voor een adequate invulling van de functie;

 * eventuele (neven)functie(s) zijn niet conflicterend met de positie en doelstelling van de SAD;

 * woonachtig in of nabij het werkgebied van de SAD.

 

Profieleisen portefeuille financiën

 * een wo-opleiding op financieel gebied, zoals accountancy of bedrijfseconomie.

 * leest financiële gegevens meerdimensionaal: ziet wat het is, herkent de betekenis, doorziet causaliteit, mogelijkheden en risico’s en beziet scherp de implicaties voor langere termijn; kijkt door cijfers heen en vraagt door naar kritische factoren in onderliggende processen en/of relevante omgevingsvariabelen;

 * toont naast cijfers en output inzicht en belangstelling in de realiteit van de organisatie.

 

Vergoeding

Onbezoldigd

 

Procedure

 De procedure is ingericht op afronding voor 1 november 2018 met een eerste oriënterende gespreksronde met een delegatie van de Raad van Toezicht op 15 oktober 2018. Gevolgd door een gesprek met de bestuurder op 18 oktober 2018. De nieuwe toezichthouder wordt met ingang van 1 november 2019 benoemd

 

Reageren

 Bent u geïnteresseerd in deze functie dan verzoeken wij u uiterlijk voor 21 september aanstaande te reageren via met toezending van uw cv en motivatie naar algemeen@sadwassenaar.nl, t.a.v. Kirsten Wolfert. Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan Kirsten Wolfert, bestuurder (06-55887791).


 

Combinatiefunctionaris Kunst en Cultuur (0,5 fte)

Talentum Wassenaar is gericht op talentontwikkeling van kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar binnen Wassenaar, en is onderdeel van de Schooladviesdienst Wassenaar.

Talentum biedt kinderen in het primair onderwijs een gevarieerd en afwisselend naschools activiteitenaanbod op het gebied van Sport & Spel, Kunst & Cultuur, Wetenschap & Techniek en Natuur & Duurzaamheid.

Tevens ondersteunt Talentum het primair onderwijs onder schooltijd door het verzorgen van cultuurworkshops, Natuur- en Milieueducatie en de coördinatie van sportclinics.

 

Binnen het voortgezet onderwijs worden projectdagen en workshops verzorgd op het gebied van loopbaan-oriëntatie en persoonlijke ontwikkeling.

De combinatiefunctionaris is als talentcoach de schakel tussen de verschillende betrokken partijen in Wassenaar en fungeren als bruggenbouwers in het maatschappelijk veld. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega, die als combinatiefunctionaris Kunst & Cultuur, ons team komt versterken.

 

Algemene taken Combinatiefunctionaris Kunst & Cultuur:

 • ·         Ontwikkelt en voert activiteiten uit die passen binnen het programma- en beleidskader van Talentum Wassenaar;
 • ·         Biedt vraaggerichte ondersteuning aan verenigingen, organisaties en/of instellingen op vakinhoudelijk, beleidsmatig en pedagogisch/didactisch terrein.

Specifiekere taken:

 • ·         Ontwikkelt, voert uit en organiseert een kunst- en cultuuraanbod (bijvoorbeeld op het gebied van handvaardigheid, sociale media, film en fotografie) gericht op cultuurstimulering zowel binnen- als buitenschools, in samenwerking met verenigingen/ instellingen, buitenschoolse opvang en wijken;
 • ·         Onderhoudt contact met de cultuurcoördinatoren en groepsleerkrachten op scholen en geeft desgevraagd advies;
 • ·         Verricht administratieve werkzaamheden ten behoeve van de activiteiten;
 • ·         Verzorgt de communicatie met leerlingen, ouders en scholen over het aanbod van activiteiten;
 • ·         Volgt nauwgezet de ontwikkelingen op cultuureducatief vlak.

Competenties:

 • ·         Sterk in plannen en organiseren;
 • ·         Pedagogisch-didactisch sterk;
 • ·         Communicatief en sociaalvaardig;
 • ·         In staat verbindingen te leggen;
 • ·         Betrokken en proactief;
 • ·         Instaat zich in te leven in de doelgroep;
 • ·         Een flexibele teamspeler;
 • ·         Is creatief vaardig op het gebied van “nieuwe” media, handvaardigheid, film en fotografie.

 

Opleidingen die aansluiten bij dit profiel:

 • ·         De kandidaat heeft minimaal een HBO-opleiding op het gebied van kunst- of cultuur;
 • ·         Een pedagogische/didactische opleiding of een didactische aantekening.

 

Wat bieden wij?

 • ·         Een afwisselende baan met veel eigen verantwoordelijkheid in een dynamisch team.
 • ·         Een tijdelijk dienstverband van 12 maanden op basis van 0,5 fte, met intentie tot verlenging met nogmaals 12 maanden. Wij zijn alle schoolvakanties gesloten. De contractomvang van deze functie is 0,5 fte wat overeenkomt met 18 contracturen per week. Echter omdat wij alle schoolvakanties gesloten zijn, werk je 3 uur en 20 minuten extra in de week om 12 weken per jaar vakantie te hebben gedurende de schoolvakanties. 
 • ·         Een salaris tussen de € 1.818 - € 2.729  (gebaseerd op een volledig dienstverband van 36 uur), afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring;
 • ·         Veel ruimte om jezelf te ontwikkelen en je activiteiten vorm te geven.

Het dienstverband wordt aangegaan met de SchoolAdviesDienst Wassenaar. De SchoolAdviesDienst Wassenaar is een organisatie voor onderwijsbegeleiding en -advies voor alle Wassenaarse scholen.

De start van de functie is zo snel mogelijk en uiterlijk 15 oktober 2018.

Voorkeur gaat uit naar een kandidaat woonachtig in de omgeving van Wassenaar en in het bezit van een auto.

Meer informatie?

Bij vragen kunt u, vanaf 27 augustus 2018, contact opnemen met de coördinator van Talentum Wassenaar op telefoonnummer 070-5118500 (Schooladviesdienst Wassenaar) of 06-45654867.

Solliciteren is mogelijk tot 7 september 2018 door het sturen van een CV met motivatie naar: coordinator@talentumwassenaar.nl t.a.v de selectiecommissie.

De eerste ronde selectiegesprekken staat gepland op in de week van 24 september 2018. De tweede ronde zal plaatsvinden in de week van 1 oktober 2018.

 

 

Dyslexie behandelaar

 De Schooladviesdienst Wassenaar zoekt per 1 juni 2018 een ONL-behandelaar op ZZP-basis voor 16-24 uur in de week. U kunt uw curriculum vitae voor  11 juni 2018 mailen naar algemeen@sadwassenaar.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kirsten Wolfert, 06-55887791.