Home >
 • 2018-08-27

  SAD zoekt Lid Raad van Toezicht (portefeuille financiën)

  Lid Raad van Toezicht (portefeuille financiën) Financieel deskundige met brede maatschappelijke blik die verder kijkt dan alleen de cijfers

  Organisatie

  Stichting Schooladviesdienst Wassenaar is een kleine organisatie die als missie heeft om middels haar werkzaamheden een bijdrage te leveren aan kwalitatief goed en goed georganiseerd onderwijs in Wassenaar. Alsook verrichten wij preventieve werkzaamheden op het terrein van jeugd en jongeren in Wassenaar.

   

  Raad van Toezicht

  De Schooladviesdienst Wassenaar heeft een eenhoofdig bestuur (hierna bestuurder) en een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vier leden. Vanwege het vertrek van een van de leden van de RvT zijn we op zoek naar een nieuw lid met portefeuille financiën.

  De RvT ziet erop toe dat de bestuurder de organisatie effectief en doelmatig bestuurt. Ook vervult zij een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes. Alsook heeft zij een aantal statutaire verantwoordelijkheden zoals o.a. het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening.

   

  Profieleisen

  Aan de leden van de Raad worden zowel specifieke als algemene eisen gesteld. Daarnaast hecht de RvT aan een brede maatschappelijke blik, transparante communicatie, creativiteit, wijsheid, diversiteit en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering.

   

  Algemene profieleisen

  * vermogen om op tactisch/strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over voorgelegde aangelegenheden en om het beleid te toetsen;

  * het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;

  * in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;

  * brede maatschappelijke oriëntatie;

  * affiniteit met de missie, visie en doelen van SAD;

  * een onafhankelijke denker die kan reflecteren op eigen functioneren en bereid is eigen gedrag en functioneren te evalueren; onderschrijft expliciet de Governance Code;

  * vermogen om binnen de RvT in teamverband te werken, en vanuit karakter en ervaring om kunnen gaan met verandering, onzekerheid en dynamiek;

  * een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

  * voldoende beschikbaarheid en energie voor een adequate invulling van de functie;

  * eventuele (neven)functie(s) zijn niet conflicterend met de positie en doelstelling van de SAD;

  * woonachtig in of nabij het werkgebied van de SAD.

   

  Profieleisen portefeuille financiën

  * een wo-opleiding op financieel gebied, zoals accountancy of bedrijfseconomie.

  * leest financiële gegevens meerdimensionaal: ziet wat het is, herkent de betekenis, doorziet causaliteit, mogelijkheden en risico’s en beziet scherp de implicaties voor langere termijn; kijkt door cijfers heen en vraagt door naar kritische factoren in onderliggende processen en/of relevante omgevingsvariabelen;

  * toont naast cijfers en output inzicht en belangstelling in de realiteit van de organisatie.

   

  Vergoeding

  Onbezoldigd

   

  Procedure

  De procedure is ingericht op afronding voor 1 november 2018 met een eerste oriënterende gespreksronde met een delegatie van de Raad van Toezicht op 15 oktober 2018. Gevolgd door een gesprek met de bestuurder op 18 oktober 2018. De nieuwe toezichthouder wordt met ingang van 1 november 2019 benoemd

   

  Reageren

  Bent u geïnteresseerd in deze functie dan verzoeken wij u uiterlijk voor 21 september aanstaande te reageren via met toezending van uw cv en motivatie naar algemeen@sadwassenaar.nl, t.a.v. Kirsten Wolfert. Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan Kirsten Wolfert, bestuurder (06-55887791)


  terug naar overzicht >